KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 95/KH-UBND Thực hiện công tác giảm nghèo thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn