Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn