KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn