KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục,xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 96/KH-UBND Thực hiện công tác phổ cập giáo dục,xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố