Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn:UBND Thành phố Bắc Kạn