KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 07-ĐA /TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2021