KẾ HOẠCH Thực hiện giải pháp ” Ngày không giấy hẹn ”; ” Ngày dịch vụ công trực tuyến ” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 211/KH-UBND Thực hiện giải pháp ” Ngày không giấy hẹn ”; ” Ngày dịch vụ công trực tuyến ” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố