KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 119/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn