Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL TU ngày 09.6.2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên