KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 159-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn