Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020