KẾ HOACH Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOACH Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021