kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn