Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021