Kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể thành phố Bắc Kạn