Kế hoạch Tiếp xuc, đối thoại của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2020

0
28

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 170 KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn v.v tiếp xuc, đối thoại của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2020

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn