Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với nhân dân năm 2019