Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn