Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (10/8/1961 – 10/8/2021)

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (10/8/1961 – 10/8/2021)

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn