KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 101/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn