KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 175/UBND Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố