Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mừng Xuân Tân Sửu 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mừng Xuân Tân Sửu 2021