KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn