KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11 – 10/12/2020)

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11 – 10/12/2020)