KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 10/11 – 10/12/2021)

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 10/11 – 10/12/2021)

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn