KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Phu-luc-kem-theo-ke-hoach

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn