KẾ HOÁCH Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021

Nguồn: Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể-Thành ủy Thành phố Bắc Kạn