Kế hoạch Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn