KẾ HOẠCH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn