KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 153/KH- BATGT Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Nguồn: BATGT thành phố