KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Thành phố Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Thành phố Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn