KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 ( Từ ngày 10/11 đến 10/12/2022)

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 ( Từ ngày 10/11 đến 10/12/2022)