KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, năm 2021

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn