KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn