Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3