Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thanh niên

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn