Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn thành phố

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn