Kế hoạch Triển khai thu-nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai thu-nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn