KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Phòng Lao động thành phố Bắc Kạn