Kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn.

Văn bản triển khai: Kế hoạch 186 _signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn