Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021

Nguồn: Phòng QLĐT thành phố Bắc Kạn