Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn