KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  

Nguồn: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố