KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện ‘ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối sử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 132/KH-UBND Triển khai thực hiện ‘ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối sử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

Nguồn: UBND thành phố