Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn