KẾ HOẠCH Triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai vận động Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 2021

Nguồn:Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể-Thành ủy Thành phố Bắc Kạn