Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn