KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Xem nội dung chi tiết tai đây : KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn