Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản.

Kịp thời ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với thảm họa dịch bệnh gây ra đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản được đề ra bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản, vật nuôi và thủy sản.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây Cam Vinh

Tại Kế hoạch, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản, theo quy định về UBND thành phố qua (phòng Kinh tế) khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Minh Cường