KẾ HOẠCH Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 146/KH-BQL Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn